Pinus strobiformis

Life form: 
tree
Common name: 
southwestern white pine
Taxcode: 
PINSTR